Logo

31-236 Kraków, ul. Księdza Józefa Meiera 20g/32
tel.: 606 461 120

 
Logo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PRZEZ KANCELARIA PRAWNA A. SZ.

I.Ogólne warunki

1.Regulamin porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielania porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu przez Kancelaria Prawna Anety Szlachta.

2.Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz 1204)

3. Umowa z Serwisem Kancelaria Prawna Anety Szlachta zostaje zawarta z chwilą dokonania przelewu po uprzednim złożeniu zapytania drogą elektroniczną na e-mail: szlachtaaneta@interia.pl, lub telefonicznie na nr 606 461 120 oraz akceptacji treści niniejszego regulaminu. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy z serwisem Kancelaria Prawna Anety Szlachta i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

4. Usługi prawne są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie każdej dziedziny prawa.
 
5. Serwis kancelariaasz.eu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez serwis w zakresie w związku ze świadczeniem usług.

6. Serwis Kancelaria Prawna Anety Szlachta ma prawo odmowy udzielania porady prawnej bez podania przyczyny.

7. Serwis Kancelaria Prawna Anety Szlachta ma prawo odmowy udzielania porady prawnej w przypadku gdy treść świadczonej usługi powodowałaby naruszenie prawa. w tym przypadku serwis Kancelaria Prawna Anety Szlachta w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania poinformuje o wymienionym fakcie Klienta.

8. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. W przypadkach nagłych lub spowodowanych konserwacją serwisu Kancelaria Prawna Anety Szlachta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

II Świadczenie pomocy prawnej

9. Po przesłaniu dokumentów przez Klienta drogą elektroniczną na e-mail: szlachtaaneta@interia.pl dokonujemy analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także dokonujemy wyceny usługi i przesyłamy Klientowi do akceptacji podając jednocześnie numer sprawy, na który należy powoływać się w dalszej korespondencji z portalem.

10. Ryzyko przesłania błędnych dokumentów drogą e-mail, lub pomyłki w adresie e-mail ponosi Klient.

11. Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.

12. Jeżeli kwota wyceny będzie Państwu odpowiadała dokonują Państwo wpłaty na podany numer konta. Serwis Kancelaria Prawna oświadcza , iż podany numer rachunku bankowego jest jedynym możliwym rachunkiem do uiszczenia opłaty za udzieloną poradę i nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie ww. opłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany poniżej.
nr konta 33 1140 2004 0000 3602 7413 2824

13. Niezwłocznie w terminie maksymalnym do 48 godzin za wyjątkiem niedziel i świąt, kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielania porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przedłużyć termin udzielania odpowiedzi. W wymienionym przypadku serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

14 Termin udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu , uzyskania przez serwis pełnych danych od Użytkownika w przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi.

15. Portal nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

16. Umowa z serwisem Kancelaria Prawna Anety Szlachta ulega rozwiązaniu z chwilą upływu 7-dniowego terminu bezpłatnej opieki prawnej liczonego od dnia udzielenia porady prawnej.

17. Wypowiedzenie umowy przez klienta powoduje jej rozwiązanie . Kancelaria Prawna Anety Szlachta zachowuje jednak prawo do otrzymania wynagrodzenia.

18. Usługa jest uznawana za wyczerpującą jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielonej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem serwisu Kancelaria Prawna Anety Szlachta.

19. Serwis oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z realizacją zlecenia.
 
20. Ceny poszczególnych usług pomocy prawnej określa każdorazowo cennik.

III Gwarancja

21. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

22. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.

23. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

25. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.